2017/06/25 AM10:43主筆:釋法璽

世間自在王如來開示:
殊勝難遇。彌陀親領。三時繫念。念念法益。
今朝三時。法事圓滿。因為西天。滿滿歸去。
難有景象。全是眾靈。滿無可洩。無量無邊。
虛空法喜。因念生西。無有可待。紛紛趕前。

澳洲香光大佛寺 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()