🎉                2018/06/17    AM 04:25

【蘇師姐法身超度 佛光乍現】

 

清晨4:25分 肉眼的一片黑夜,竟然照出佛光乍現。

 

地點: 澳洲香光大佛寺

感恩 南無阿彌陀佛

感恩 我佛大慈大悲  🙏      🙏🙏      🙏🙏🙏🙏🙏🙏   🙏

 

 

點擊  法身超度

    澳洲香光大佛寺 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()