2017/06/25 AM:4:35 主筆:釋海澤

弟子:今日晨間經行,阿彌陀佛及蘇師姐超度了無量無邊的眾生往生西方極樂世界。請佛慈悲開示。

阿彌陀佛開示:

              法緣不思議。累劫難得遇。彌陀於世間。展開淨土門。
香光大佛寺。日日晨間行。超度諸有緣。時時無量數。
法界廣有情。無情中萬靈。一同佛性有。但且種種相。
六道十法界。各於自所限。依其諸萬行。便知得有無。
虛空無有邊。法界無有盡。參羅妙法中。古今幾人知。
空間密密層。層層納無盡。何謂心量法。智者應當明。
幻化幻有空。何為吾所有?短短剎那時。一生轉眼過。

              來生何時路。自可難定奪。茫茫將命終。佈滿飄搖遊。
今世富貴人。來世螻蟻爬。今世貧賤人。善心終日行。
來世得富貴。可知原乞身。今日我得名。台前掌聲響。
他日換彼面。寥寥無幾人。誰知此時樣。是否夢中夢。
皆是佛本性。皆有心含藏。皆具無心為。皆於萬迴中。
今日身燦爛。明耀於一時。他日牆邊縮。黑暗常相伴。
此亦幻象中。何時清醒樣?有地四百畝。三時繫念法。
領眾為彌陀。無邊眾其中。已往西方行。各個當生佛。
佛地佛化中。西方法性土。難記無邊眾。願起一佛號。

              便於彌陀土。莫將自限量。
觀此時佛寺。月為萬古一。日為億萬同。地為清淨身。
白寺立在中。日日一點半。凌晨眾皆眠。諸子已早課。
誰知眼見形。耳聞其中聲。雖為有其形。實者無邊眾。
傳出誦經音。音傳虛空中。經行佛號繞。蘇佛領中眾。
觀想累劫修。每每眾中眾。空間得能出。空間納空間。
再空納空間。如何將數計。無量無邊眾。山河大地清。
花草樹木笑。湖水淋漓光。袋鼠奔跳喜。家族一同跳。
此為西方地。彌陀駐於此。但盼諸有緣。一念之真起。
來此便能知。日超無邊眾。月月年如是。汝將其中一。

 

               南無阿彌陀佛

    全站熱搜

    澳洲香光大佛寺 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()